>Terms & Conditions Levi9 Conference App

Levi9 Conference App

Terms & Conditions

By signing up and using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages or make derivative versions.

The app itself, and all the trademarks, copyright, database rights, and other intellectual property rights related to it, still belong to LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN DOO NOVI SAD, registered office address: Trifkovićev Trg no. 6, Record Number: 20052040, EIN: 103941306,  (hereinafter referred to as : “Operator” or “Levi9” or “Company”).

Levi9 is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Levi9 Conference app stores and processes personal data that you have provided to us, to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Levi9 Conference app won’t work properly or at all.

The app does use third-party services that declare their Terms and Conditions:

You should be aware that there are certain things that Levi9 will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi or provided by your mobile network provider, but Levi9 cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that the terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third-party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, Levi9 cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, Levi9 cannot accept responsibility.

With respect to Levi9’ responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavor to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. Levi9 accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android & iOS – the requirements for both systems (and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. Levi9 does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you.

We may also wish to stop providing the app and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.
These terms and conditions are effective as of 2022-08-16.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us at GDPR-Serbia@levi9.com.

Levi9 Conference App

Uslovi i odredbe

Ako se prijavite i koristite aplikaciju, ovi uslovi će se automatski primenjivati na vas – zato verujemo da ste ih pažljivo pročitali pre korišćenja aplikacija. Nije dozvoljeno kopiranje ili modifikacija aplikacije, bilo kog dela aplikacije ili naših zaštitnih znakova na bilo koji način. Nije dozvoljeno da pokušate da izvučete izvorni kod aplikacije, a takođe ne bi trebalo da pokušate da prevedete aplikaciju na druge jezike ili da napravite izvedene verzije. 

Sama aplikacija, kao i svi zaštitni znakovi, autorska prava, prava na baze podataka i druga prava intelektualne svojine u vezi sa njom i dalje pripadaju LEVI 9 GLOBAL SORSING BALKAN DOO NOVI SAD, adresa sedišta: Trifkovićev Trg br. 6,  MB: 20052040, PIB: 103941306, (u daljem tekstu: „Rukovalac“ ili „Levi9“ ili „Kompanija“). 

Levi9 je posvećen tome da osigura da aplikacija bude što korisnija i efikasnija, koliko je to moguće. Iz tog razloga, zadržavamo pravo da izvršimo izmene u aplikaciji ili da naplatimo njene usluge, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Nikada vam nećemo naplatiti aplikaciju ili njene usluge bez da vam bude jasno naznačeno šta tačno plaćate. 

Aplikacija Levi9 Conference skladišti i obrađuje lične podatke koje ste nam dali da bismo pružili našu uslugu. Vaša je odgovornost da zaštitite svoj telefon i pristup aplikaciji. Zbog toga vam preporučujemo da ne pravite „jailbreak“ ili „root“ na svom telefonu, što je proces uklanjanja softverskih ograničenja i ograničenja koje nameće zvanični operativni sistem uređaja. To može da učini vaš telefon ranjivim na malver/virusu/zlonamerne programe, ugrozi bezbednosne funkcije vašeg telefona i može značiti da aplikacija Levi9 Conference neće raditi ispravno ili uopšte. 

Aplikacija koristi usluge trećih strana koje deklarišu svoje uslove i odredbe: 

Morate biti svesni da postoje određene stvari za koje Levi9 neće preuzeti odgovornost. Određene funkcije aplikacije će zahtevati da aplikacija ima aktivnu internet vezu. Veza može biti Wi-Fi ili obezbeđena od strane vašeg provajdera mobilne mreže, ali Levi9 ne može preuzeti odgovornost ako aplikacija ne funkcioniše u potpunosti ako nemate pristup Wi-Fi mreži ili ukoliko vam je istrošena količina podataka iz vašeg paketa/pretplate. 

Ako koristite aplikaciju van oblasti sa Wi-Fi mrežom, imajte na umu da će i dalje važiti uslovi ugovora sa vašim provajderom mobilne mreže. Kao rezultat toga, vaš mobilni provajder može da vam naplati troškove prenosa podataka tokom trajanja veze dok pristupate aplikaciji ili druge naknade treće strane. Koristeći aplikaciju, prihvatite odgovornost za sve takve troškove, uključujući i naknade za prenos podataka u romingu ako koristite aplikaciju van svoje matične teritorije (tj. regiona ili zemlje podzemlja). Ako niste platilac računa za uređaj na kojem koristite aplikaciju, imajte na umu da pretpostavljamo da ste od platioca dobili dozvolu za korišćenje aplikacija. 

Na isti način, Levi9 ne može uvek da preuzme odgovornost za način na koji koristite aplikaciju, tj. morate se pobrinuti da vaš uređaj ostaje napunjen – ako vam se istroši baterija i ne možete da ga uključite da biste iskoristili uslugu, Levi9 ne može da prihvati odgovornost. 

Što se tiče odgovornosti Levi9 za vaše korišćenje aplikacije, važno je imati na umu da, iako se trudimo da uvek budemo ažurni i tačni, mi se oslanjamo na treće strane koje nam pružaju informacije kako bismo ih vama dostavili. Levi9 ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak, direktni ili indirektni, koji možete doživeti zbog potpunog oslanjanja na ovu funkcionalnost aplikacije. 

U nekom trenutku ćemo možda želeti da ažuriramo aplikaciju. Aplikacija je trenutno dostupna za Android i iOS – uslovi za oba sistema (i za sve dodatne sisteme na koje odlučujemo da proširimo dostupnost aplikacija) se mogu promeniti i i moraćete preuzeti ažuriranja ako želite nastaviti da koristite aplikaciju. Levi9 ne obećava da će uvek ažurirati aplikaciju tako da odgovara vašim potrebama i/ili radi sa Android i iOS verzijom koju imate instaliranu na svom uređaju. Međutim, obećavate da ćete uvek prihvatiti ažuriranja aplikacije kada vam se ponudi. 

Možda ćemo takođe želeti da prestanemo da pružimo aplikaciju i možemo da prekinemo njeno korišćenje u bilo kom trenutku bez obaveštenja o prekidu. Osim ako vam ne kažemo drugačije, nakon bilo kakvog raskida, (a) prestaju prava i licence koje su vam dodeljene ovim uslovima; (b) morate prestati da koristite aplikaciju i (ako je potrebno) da je izbrišete sa svog uređenja. 

Promene ovih uslova i odredbi 

Možemo s vremena na vreme ažurirati naše Uslove i odredbe. Zato vam se savetuje da periodično pregledate ovu stranicu da biste videli bilo kakve promene. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem novih Uslova i odredbi na ovoj stranici. 

Ovi uslovi i odredbe su na snazi od 16.08.2022. 

Kontaktirajte nas 

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našim uslovima i uredbama, slobodno nas kontaktirajte putem GDPR-Serbia@levi9.com.